Menu

RODO

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych Stowarzyszenia Polish XC Masters

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polish XC Masters (dalej: PXCM) z siedzibą w Gdańsku, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000972392, NIP 5842820344, REGON 522510211.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, prowadzenia ewidencji członków i działalności statutowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
  3. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Państwa członkostwem w Stowarzyszeniu PXCM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Państwa danych.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych. W szczególności są to podmioty świadczące na rzecz PXCM usługi księgowe, usługi związane z administrowaniem systemem informatycznym, dostawcy narzędzi elektronicznych służących do przechowywania danych, oraz organy władzy w przypadkach gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej lub wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu PXCM, a po jego upływie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach wskazanych w art. 20 Rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także otrzymania kopii swoich przetwarzanych danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku zapytania o kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  7. Mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie negatywne rozpatrzenie deklaracji członkowskiej, co wiąże się z niewpisaniem na listę członków Stowarzyszenia PXCM.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku zmiany okoliczności lub przepisów w zakresie ochrony danych osobowych Administrator zastrzega sobie aktualizowanie przedmiotowej informacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem kontakt@polishxcmasters.pl

Polish XC Masters